Algemeen

De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie.

Verhindering

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening worden gebracht.

Betaling

Alle prijzen van behandelingen en producten hangen zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Prijswijzigingen zullen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk kenbaar worden gemaakt. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist/of onvolledig verstrekte informatie, m.b.t. lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden. Indien een klacht gegrond is, zal de behandeling opnieuw verricht worden zoals overeengekomen.

Gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, hebben wij het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 
 
Wetgeving inzake privacy (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Privacy Statement van Pedicuresalon Vroonermeer

 1. Introductie

Pedicuresalon Vroonermeer is de beheerder van de website www.pedicuresalonvroonermeer.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe Pedicuresalon Vroonermeer persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is Pedicuresalon Vroonermeer. Pedicuresalon Vroonermeer zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar cliènten en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van cliënten worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Pedicuresalon Vroonermeer houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van Pedicuresalon Vroonermeer worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.Persoonsgegevens worden door Pedicuresalon Vroonermeer verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan Pedicuresalon Vroonermeer ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van Pedicuresalon Vroonermeer, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).  

 1. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

Pedicuresalon Vroonermeer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 
Het uitoefenen van de doelstellingen van Pedicuresalon Vroonermeer, inclusief maar niet beperkt tot

 • om contact met u te kunnen opnemen;
 • om u informatie te sturen;

het bijhouden van een cliëntenadministratie;

het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde gelden;

het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 1. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw  persoonsgegevens worden aan niemand anders dan aan de eigenaar en/of personeel verstrekt.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van Pedicuresalon Vroonermeer, dan kunt u dit ten alle tijden doorgeven middels e-mail, telefoon of mondeling.

Geen commercieel gebruik

Pedicuresalon Vroonermeer zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Pedicuresalon Vroonermeer kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot Pedicuresalon Vroonermeer ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

Pedicuresalon Vroonermeer bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

 1. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Pedicuresalon Vroonermeer neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 1. Uw privacy rechten

  U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan  Pedicuresalon Vroonermeer (adresgegevens zie onder “contact” op deze site). U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 1. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot Pedicuresalon Vroonermeer.

Pedicure Salon Vroonermeer
Mirelle Kok
Louis Couperusstraat 81
1822 LG Alkmaar

Tel. 06-15282338
info@pedicuresalonvroonermeer.nl


Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag
van 09.00 uur tot 20.00 uur

Maar wel UITSLUITEND op afspraak

Zaterdag en zondag gesloten

 

  Pinnen klein